WordPress网站评论区如何实现添加表情包功能?

做网站过程中,可以给自己的网站添加评论框,供用户评论。默认情况下,Wordpress网站评论框是没有添加表情功能的,那么WordPress网站评论区如何实现添加表情包功能?今天我们介绍一下如何给自己的Wordpress网站评论框添加表情功能。

先看下效果图:

方法/步骤

1.下载Wordpress网站评论框添加表情功能必需的表情包文件。下载链接: https://pan.baidu.com/s/1YO2B8w7N7hsIlj-Mx__HHg 提取码: mvdw;

2. 将下载下来的压缩包解压出来,里面有一个smiley.php文件和一个smilies文件夹(放表情图片的文件夹)。把smilies文件夹上传到自己使用的WordPress主题的images文件夹内。

3. 将smiley.php文件上传到自己的主题文件夹下。(与其它模板文件放在同一个目录下)

4. 把以下PHP代码放入到主题目录的“functions.php”文件中;

//自定义表情路径和名称
function custom_smilies_src($src, $img){return get_bloginfo("template_directory")."/images/smilies/" . $img;}
add_filter("smilies_src", "custom_smilies_src", 10, 2);
  if ( !isset( $wpsmiliestrans ) ) {
    $wpsmiliestrans = array(
    ":cy:" => "cy.gif",
    ":hanx:" => "hanx.gif",
    ":huaix:" => "huaix.gif",
    ":tx:" => "tx.gif",
     ":se:" => "se.gif",
     ":wx:" => "wx.gif",
     ":zk:" => "zk.gif",
      ":shui:" => "shui.gif",
      ":kuk:" => "kuk.gif",
      ":lh:" => "lh.gif",
      ":gz:" => "gz.gif",
      ":ku:" => "ku.gif",
      ":kel:" => "kel.gif",
      ":yiw:" => "yiw.gif",
      ":yun:" => "yun.gif",
      ":jy:" => "jy.gif",
      ":dy:" => "dy.gif",
      ":gg:" => "gg.gif",
      ":fn:" => "fn.gif",
      ":fendou:" => "fendou.gif",
      ":shuai:" => "shuai.gif",
      ":kl:" => "kl.gif",
      ":pj:" => "pj.gif",
      ":fan:" => "fan.gif",
      ":lw:" => "lw.gif",
      ":qiang:" => "qiang.gif",
      ":ruo:" => "ruo.gif",
      ":ws:" => "ws.gif",
       ":ok:" => "ok.gif",
       ":gy:" => "gy.gif",
       ":qt:" => "qt.gif",
       ":cj:" => "cj.gif",
       ":aini:" => "aini.gif",
       ":bu:" => "bu.gif",
    );
  }

5.打开自己网站主题中的评论模板comments.php文件,找到</textarea>标签,在标签下面添加以下的代码。

<?php include(TEMPLATEPATH . "/smiley.php"); ?>

6. 这样,我们的Wordpress网站评论框就成功添加表情功能了。