WordPress后台设置自动分页方法

 WordPress后台设置自动分页方法是什么?在制作WordPress主题模板时,我们会用到循环输出文章列表,文章列表太多就会有分页的问题,下面是一种分页方法,十分好用,可以设定页数范围。

 function get_pagenavi( $range = 4 ) {

 global $paged,$wp_query;

 if ( !$max_page ) {

 $max_page = $wp_query->max_num_pages;

 }

 if( $max_page >1 ) {

 if( !$paged ){

 $paged = 1;

 }

 echo "<li>"; previous_posts_link("上一页");echo"</li>";

 if ( $max_page >$range ) {

 if( $paged <$range ) {

 for( $i = 1; $i <= ($range +1); $i++ ) {

 echo "<li><a href="".get_pagenum_link($i) .""";

 if($i==$paged) echo " class="current"";echo ">$i</a></li>";

 }

 }elseif($paged >= ($max_page -ceil(($range/2)))){

 for($i = $max_page -$range;$i <= $max_page;$i++){

 echo "<li><a href="".get_pagenum_link($i) .""";

 if($i==$paged)echo " class="current"";echo ">$i</a></li>";

 }

 }elseif($paged >= $range &&$paged <($max_page -ceil(($range/2)))){

 for($i = ($paged -ceil($range/2));$i <= ($paged +ceil(($range/2)));$i++){

 echo "<li><a href="".get_pagenum_link($i) .""";if($i==$paged) echo " class="current"";echo ">$i</a></li>";

 }

 }

 }else{

 for($i = 1;$i <= $max_page;$i++){

 echo "<li><a href="".get_pagenum_link($i) .""";

 if($i==$paged)echo " class="current"";echo ">$i</a></li>";

 }

 }

 echo "<li>";next_posts_link("下一页");echo"</li>";

 echo "<li><span>共".$max_page."页</span></li>";

 }

 }

 将上面的代码放在主题目录下的function.php中,在你需要的地方使用下面的代码调用:

 <div class="pagination">

 <ul>

 <?php get_pagenavi();?>

 </ul>

 </div>